Pedagógusnapi köszöntés a Városházán


Hagyományosan a Városházán köszöntötték a sümegi pedagógusokat: a Kompanik Óvoda és Bölcsőde, a Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola és a Kisfaludy Gimnázium kollektíváját. Külön is kiemelték a kerek évfordulós törzsgárda tagokat valamint a jubiláló pedagógusokat. 

Az óvoda intézményében Füstös Beatrix és Tóth Veronika csecsemő – és kisgyermeknevelő-gondozó, valamint Iker Éva óvodai dajka és Végh Istvánné óvodapedagógus 10 éves törzsgárdatagságát ünnepelték. Az általános iskolában Szabó Tamás 30, Renczes Ákos 20, Gerencsér Gábor pedig 10 éves törzsgárda tag. Jubileumi jutalomban részesült Bókkon Gyula és Trombitásné Mórocz Gyöngyi 40, Könnyid Erika és Bozovics Zsuzsanna 30, Réfi János, Rédei Jánosné és Violáné Németh Andrea pedig 25-25 éves évfordulójuk alkalmából. A Kisfaludy Sándor Gimnáziumban 3 ünnepelt volt idén: Gombási Andrásné  25 éves, Bárány József  valamint  Horváth Csaba  pedig 10-10 éves törzsgárda tagságukat tartották. 

Az óvoda intézményvezetőjét, Hujber Jánosnét, Kustosné Tobak Erzsébet óvodapedagógust, valamint Trombitásné Mórocz Gyöngyi tanítónőt nyugdíjba vonulásuk alkalmából búcsúztatták.  

Hujber Jánosné 1979-ben szerzett óvónői képesítést a Soproni Óvónőképző Intézetben, majd a diploma megszerzése után, 1979. augusztus 1. napjától Sümegprága óvodájában kezdte meg szakmai munkáját. A kisközség óvodájában 10 évig dolgozott.   1989-ben áthelyezéssel került a Sümegi I. számú Napközi Otthonos Óvodába, 1992-től óvodavezető-helyettesként dolgozott 18 évig, majd 2012. szeptember 1-től a mai napig is a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde vezetőjeként tevékenykedik.  Pályafutása alatt több éven keresztül foglalkozott olyan gyermekcsoportokkal, ahol halmozottan voltak jelen a hátrányos helyzetű, magatartási nehézségekkel küszködő, sajátos nevelési igényű és a roma nemzetiséghez tartozó gyermekek.  Igyekezett mindig aktív tagja lenni a munkahelyi kollektíváknak, közösségi ember, csapatjátékos. Nyitott volt minden új dologra, szerette kipróbálni, megtapasztalni az új dolgokat, fontosnak tartotta más óvodák munkájának, módszereinek megismerését, a kollégákkal való tapasztalatcserét.  Óvodapedagógusként és vezetőként is legfontosabbnak a gyermekközpontú óvodai nevelést tartotta, amely változatos tevékenységek közben a gyermekek személyiségének fejlesztésére törekszik, biztosítja az esélyegyenlőséget és a kompetenciák magalapozását.  A hatékonyság növelése érdekében elsődleges feladatának tekintette a szervezet-fejlesztést, a csapatépítést, ennek érdekében számos közösségi programot szervezett (pl. szakmai kirándulások, közös egészségmegőrző torna, elsősegély előadás, továbbképzések, közös karácsonyi vacsora, stb.). A „Zöld Óvodák” sorába való belépéssel kollégáival együtt nagy hangsúlyt helyeznek a környezettudatos magatartásra nevelésre. A szülőket is bevonják a természetvédő programokba, közös családi programokat is szerveznek, így a gyermekeken keresztül lehetőség van a szülők természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletének formálására is. Vezetői munkája egy részét a marketing tevékenység tettei ki. Folyamatosan figyelte a pályázati lehetőségeket és egyéb támogatásokat, melyek segítségével javítani tudták a tárgyi és személyi feltételeket.  A sümegi óvodások rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek, színvonalas előadásaik az óvodában folytatott magas színvonalú szakmai munkát dicsérik. Hujber Jánosné óvodapedagógusi és vezetői munkáját is a hivatástudat, gyermekszeretet, tolerancia és empátia jellemzi. 40 éven keresztül lelkiismeretesen, magas szakmai színvonalon végezte szakmai munkáját, nyugdíjba vonulása alkalmából Sümeg Város Önkormányzata Pedagógus Szakszolgálati Emlékérem miniszteri elismerést adományoz számára.

 

 


 

 

Kustosné Tobak Erzsébet 1978-ban szerzett középfokú óvónői képesítéssel kezdte pályafutását a sümegi felső óvodában, 1996-ban pedig felsőfokú óvodapedagógusi oklevelet szerzett. 2002-ben közoktatási vezető – és pedagógus szakvizsgát tett. Az évek során 30 és 60 órás továbbképzéseken fejlesztette szakmai képzettségét érdeklődésének megfelelő és a helyi pedagógiai programhoz kötődő témákban. Pedagógiai munkája során megkülönböztetett odafigyeléssel foglalkozott a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekekkel. Szívügyének tekintette fejlesztésüket, felzárkóztatásukat. 2010-ben gyógypedagógus oklevelet szerzett az értelmileg akadályozottak pedagógiája- és tanulásban akadályozottak szakirányon.  Speciális szakmai tudását elsősorban a csoportjában kamatoztatta, de emellett rendszeresen foglalkozott az óvodába integrált sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével is.  A 41 év során különböző beosztásokban dolgozott az intézményben, és többféle társadalmi megbízatást látott el a városban. Szakmai éveinek nagy részében óvónői, illetve óvodapedagógusi státuszban nevelte a város 3-7 éves korosztályába tartozó gyermekeket. Rövid ideig óvodavezető-helyettesként segítette a vezetői feladatok ellátását, majd 2002-2010. között óvodavezetőként irányította a sümegi többcélú intézményt, az óvoda-bölcsődét. Vezetői munkájában fontosnak tartotta a változó jogszabályok naprakész ismeretét, a szülők és a fenntartó elvárásainak figyelembe vételét, valamint az óvoda és a család kapcsolatának erősítését.  A 41 éven át tartó lelkiismeretesen és szakmai hozzáértéssel végzett pedagógiai munkája után – nyugdíjba vonulása alkalmából – az Emberi Erőforrások Minisztériuma Pedagógus Szolgálati Emlékérem elismerést adományozott részére.  

 

 


 

 

Trombitásné Mórocz Gyöngyi  felelősséggel irányítja, szervezi a rábízott tanulóközösség iskolai életét, érdemben foglalkozik a gyermekek egyéni gondjaival, immár négy évtizede. Munkáját a Pedagógiai Program, az intézményi külső és belső elvárásrendszer szellemében, az SzMSz-ben, a Házirendben meghatározottak és az iskolai dokumentumok betartásával végzi. Figyelemmel kíséri az egészségügyi, szociális, érzelmi gondokkal küszködő tanulókat, segítséget nyújt számukra. Támogatja az osztályába járó tehetséges gyermekek szakköri képzését és a versenyekre való felkészítését. A Pedagógusok Szakszervezetének járási titkáraként képviseli a dolgozók érdekeit a különböző fórumokon. Trombitásné Mórocz Gyöngyi pedagógust több évtizedes szakmai elkötelezettsége, gyermekek iránt érzett elhivatottsága, eredményes és fáradhatatlan közösségi munkája méltán teszi indokolttá a Pedagógus Szolgálati Emlékérem odaítélésére.